dissabte, 29 d’octubre del 2011

Estructura i continguts de la Gramàtica zero

Fa unes setmanes, en la secció Notícies de la setmana, ens feien ressò de la publicació de la Gramàtica zero: el millor ús amb la mínima gramàtica, una iniciativa del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, en col·laboració amb les altres universitats valencianes. L'obra, que ja es pot consultar i descarregar en PDF, pretén ensenyar la llengua de la manera més planera possible, reduint al màxim la terminologia i les explicacions tècniques, i augmentant els exemples il·lustratius que ajuden els aprenents a comprendre i retindre la informació.

Portada
Esta declaració d'intencions es reflecteix també en el contingut, ja que no estem davant d'una gramàtica a l'ús per diversos motius. En primer lloc, este manual se centra en la sintaxi i deixa de banda els altres aspectes gramaticals com l'ortografia o el lèxic ja que, segons declaren els autors, són qüestions que es poden resoldre satisfactòriament recorrent a verificadors ortogràfics i diccionaris, mentre que la sintaxi, a través de la qual articulem el nostre pensament, presenta problemes més difícils de solucionar. En segon lloc, la novetat més destacable és l'enfocament que adopta a l'hora d'explicar els continguts pròpiament gramaticals: s'allunya dels tecnicismes lingüístics habituals, que dificulten la comprensió als usuaris no experts, i incorpora un to més planer en les explicacions amb nombrosos exemples com a reforç a l'exposició teòrica.

El manual es basa en 73 fitxes que s'estructuren en quatre blocs i que es completen amb un document annex:
  • Fonamental: arreplega els errors de sintaxi més bàsics i, per tant, més freqüents, com poden ser l'ús del lo neutre o l'ús de la preposició a davant d'objecte directe. (15 fitxes)
  • Errades típiques de castellanoparlants: com diu el títol, aborda els errors que solen estar provocats per les interferències lingüístiques del castellà, com la confusió entre gens i res o entre els pronoms ho i lo(14 fitxes)
  • General: incideix en aspectes que no són tan habituals com els dos primers blocs, però que també solen provocar confusió; és el cas de la distinció entre baix - davall -sota o si no i sinó(És el bloc més extens amb 44 fitxes)
  • Termes gramaticals: s'hi fa una explicació de la terminologia lingüística que, inevitablement, ha calgut utilitzar en les explicacions, com pronom relatiu, gerundi de posterioritat, adverbi, etcètera. (18 termes)
  • Annex: inclou expressions que són incorrectes i que no necessiten una justificació especial (*a mida que, *front a...), ja que només demanen conéixer i usar les formes correctes (a mesura que, enfront de...).
La Gramàtica zero està pensada per a respondre a les necessitats d'usuaris amb interessos diversos, per la qual cosa inclou diferents maneres d'accedir a la informació. La taula de continguts (pàgines 19 a 27) presenta els fenòmens gramaticals com una sèrie de preguntes per a despertar la curiositat per saber-ne la resposta. Just després de cada grup de preguntes hi ha la formulació teòrica del fenomen —que és també el títol de la fitxa—, per tal de caracteritzar-lo inequívocament. L'organització en els quatre blocs de fitxes que hem esmentat més amunt està pensada per a l'estudiant que vol anar consolidant els seus coneixements segons els diversos graus d'importància i de dificultat. Finalment, l'obra inclou un índex analític (pàgines 260 a 274) perquè aquell que vol trobar la solució a un problema concret puga trobar ràpidament les referències que s'hi han fet al llarg de l'obra.

Quant a les fitxes que expliquen els fenòmens lingüístics, cal dir que segueixen una estructura recurrent, encara que varien en funció del fet que s'està explicant. En primer lloc, hi ha un quadre sinòptic en què es resumeix d'una manera molt visual els usos correctes i els incorrectes del cas que s'està explicant, amb una quantitat significativa d'exemples. A continuació, hi ha el cos de la fitxa que avança gradualment dels aspectes teòrics més generals i més importants als més específics i menys freqüents, amb els títols corresponents, que ajuden a seguir el fil i ubicar millor la informació. En els casos que ho demanen, en funció de la complexitat del fenomen, al començament del cos de la fitxa hi ha un resum dels aspectes principals. Finalment, hi ha fitxes que inclouen un extensió sota el títol «Especialitzat» que va adreçada a aquells usuaris que vullguen, o necessiten, aprofundir un poc més en la qüestió.


Exemple de pàgina
Gramàtica zero és, per tant, una iniciativa original que pretén fer més fàcil l'aprenentatge dels fenòmens lingüístics relacionats amb la sintaxi. No busca l'aprenentatge del elements que justifiquen la normativa, sinó donar als usuaris les eines que els permeten usar correctament la llengua escrita per mitjà d'exemples representatius dels fenòmens que permeten identificar-los fàcilment i adoptar la solució adequada. Este enfocament pot resultar molt pràctic, tant per a aquells que prepareu els exàmens de la JQCV —per a tindre una visió diferent dels continguts que vos provoquen més dificultats— com per a aquells que escriviu habitualment en valencià —o voleu començar a fer-ho— i que soleu plantejar-vos dubtes que no sempre sabeu resoldre

Vos sembla un projecte interessant? Què penseu de la facilitat/dificultat de les explicacions dels fenòmens que s'hi inclouen?

1 comentari: